• Kursi i rregullt për programim
 • Nr i fëmijëve: 1
 • Intenziteti: 2-3 herë në javë
 • Kohëzgjatja: 150 min / javë
 • Lokacioni: Mitrovicë
 • Çmimi: 35 € / muaj
 • Kursi i rregullt për programim
 • Nr i fëmijëve: 2
 • Intenziteti: 2-3 herë në javë
 • Kohëzgjatja: 150 min / javë
 • Lokacioni: Mitrovicë
 • Çmimi: 60 € / muaj
 • Kursi gjysëm intenziv
 • Nr i fëmijëve: 1
 • Intenziteti: 1 herë në javë
 • Kohëzgjatja: 100 min / javë
 • Lokacioni: Mitrovicë
 • Çmimi: 25 € / muaj
Pagesat përmes bankës vetëm për klientat në Mitrovicë

Banka: TEB - Skillwiser SHPK (Shkolla Digjitale Mitrovicë)

Numri i xhirollogarisë: 2027000155223878

Përshkrimi: Emri dhe mbiemri i fëmijut - Muaji i pagesës