• Kursi i rregullt për programim
 • Nr i fëmijëve: 1 Fëmijë
 • Intenziteti: 2-3 herë në javë
 • Kohëzgjatja: 150 min / javë
 • Lokacioni: Prizren
 • Çmimi: 35 € / muaj
 • Kursi i rregullt për programim
 • Nr i fëmijëve: 2 Fëmijë
 • Intenziteti: 2-3 herë në javë
 • Kohëzgjatja: 150 min / javë
 • Lokacioni: Prizren
 • Çmimi: 60 € / muaj
 • Kursi gjysëm intenziv
 • Nr i fëmijëve: 1 Fëmijë
 • Intenziteti: 1 herë në javë
 • Kohëzgjatja: 100 min / javë
 • Lokacioni: Prizren
 • Çmimi: 25 € / muaj
Pagesat përmes bankës vetëm për klientat në Prizren

Banka: TEB – Laboratori Digjital SHPK

Numri i xhirollogarisë: 2012000157068113

Përshkrimi: Emri Mbiemri i femijës – Muaji i pagesës