image
SHKOLLA VERORE
Kampi veror është një nga përvojat më të bukura që duhet ta provojë çdo fëmijë të paktën një herë! Planprogram i dedikuar për aftësi praktike të fëmijëve në fushën e programimit, si dhe vizita nëpër kompani relevante të teknologjisë dhe programimit. Me qëllim që fëmijët të shohin nga afër se si funksionojnë kompanitë e teknologjisë në Kosovë, ne do ti dërgojmë ata për vizitë nëpër kompanitë më të sukseshme të cilat udhëheqen nga të rinjë të cilët bashkëpunojnë me kompani internacionale.

Kjo do të jetë një eksperiencë e veçantë për nxënësit për arsye se do të jetë edhe një motivim më tepër për të ndjekur mësimet e duhura për tu bërë të suksesshëm. Secili fëmijë, duhet të mesoje si të krijojë një prezantim dhe se si të prezantoj atë në mënyrën e duhur para një audience vlerësuese ose para një publiku të gjerë.

Duke marrë parasyshe dashurinë e madhe të fëmijëve për lojëra teknologjike, fëmijët për një kohë të shkurtë do të marrin pjesë në lojëra të organizuara teknologjike ku edhe do të garojnë mes vete.
image
SHKOLLA VERORE ONLINE
Planprogram i dedikuar për fëmijët e grupmoshave 11-18 vjeç me qëllim për të fituar aftësi praktike në teknologji. Përparësia e shkolles verore online, është mundësia për ta ndjekur atë kudo në Kosovë, mjafton vetëm të kenë laptop dhe qasje në internet.

Planprogrami përbëhet nga 5 module të ndryshme ku secila prej tyre zgjatë nga një javë. Secili modul ofron mësimin e aftësive praktike në një fushë të teknologjisë sidomos në fushën e programimit. Nxënësit kanë mundësinë të zgjedhin një apo më shumë module dhe të fitojë aftësi praktike të nevojshme për sukses në sektorin e teknologjisë.