Regjistrohu tani duke plotësuar formën më poshtë:

Emri *

Mbiemri*

Numri kontaktues *

Email Adresa *

Qyteti*

Çka është

Shkolla Verore Online?

Shkolla verore online është planprogram i dedikuar për fëmijët e grupmoshave 11-18 vjeç me qëllim për të fituar aftësi praktike në teknologji.

Përparësia e shkolles verore online, është mundësia për ta ndjekur atë kudo në Kosovë, mjafton vetëm të kenë laptop dhe qasje në internet.

Planprogrami përbëhet nga 5 module të ndryshme ku secila prej tyre zgjatë nga një javë. Secili modul ofron mësimin e aftësive praktike në një fushë të teknologjisë.

Nxënësit kanë mundësinë të zgjedhin një apo më shumë module dhe të fitojë aftësi praktike të nevojshme për sukses në sektorin e teknologjisë.

Zgjedh një apo më shumë module në
 Shkollën Verore

Secili modul zgjatë nga një javë.
Mesimi mbahet çdo ditë të javës nga 3 orë ne dite.

45 € për modul

Oferta speciale për nxënës të shkollës digjitale si dhe më shumë se një fëmijë.
Për detaje rreth ofertave, kontaktoni me Administratën e Shkollës në 045 301 502.

Vendet janë të limituara